Skupiny prací

Skupiny prací pro účely stanovení nejnižší úrovně zaručené
mzdy

I. Obecné charakteristiky skupin

1. skupina prací
Jednotlivé pracovní úkony stejného druhu s předměty (prvky) tvořící jednoduchý
celek konané podle přesného zadání a s přesně vymezenými výstupy a s rámcovými
návaznostmi na další procesy. Manipulační práce s jednotlivými předměty,
jednoduchými pomůckami a nástroji bez vazeb na další procesy a činnosti včetně
prací s případným jednostranným zatížením drobných svalových skupin, v případném
vnuceném pracovním rytmu, při mírně zhoršených pracovních podmínkách a s
případným rizikem pracovního úrazu.

2. skupina prací
Stejnorodé práce s rámcovým zadáním a s přesně vymezenými výstupy, s větší
možností volby jiného postupu a s rámcovými návaznostmi na další procesy (dále
jen „jednoduché odborné práce“). Práce s celky a sestavami několika jednotlivých
prvků (předmětů) s logickým (účelovým) uspořádáním s dílčími vazbami na jiné
celky (sestavy). Práce předpokládající jednoduché pracovní vztahy. Dlouhodobé a
jednostranné zatížení větších svalových skupin. Mírně zvýšené psychické nároky
spojené se samostatným řešením skupiny stejnorodých časově ustálených pracovních
operací podle daných postupů.

3. skupina prací
Různorodé, rámcově vymezené práce se zadáním podle obvyklých postupů, se
stanovenými výstupy, postupy a vazbami na další procesy (dále jen „odborné
práce“). Práce s ucelenými systémy složenými z mnoha prvků s dílčími vazbami na
malý okruh dalších systémů. Koordinace prací v proměnlivých skupinách.
Usměrňování jednoduchých rutinních a manipulačních prací a procesů v
proměnlivých skupinách, týmech a jiných nestálých organizačních celcích a bez
podřízenosti skupiny zaměstnanců spojené s odpovědností za škody, které nelze
odstranit vlastními silami a v krátké době.
Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů s různorodými
konkrétními jevy a procesy a s nároky na představivost a předvídatelnost,
schopnost srovnávání, pozornost a operativnost. Značná smyslová náročnost.
Značná zátěž velkých svalových skupin ve velmi ztížených pracovních podmínkách.

4. skupina prací
Odborné práce konané s ucelenými samostatnými systémy s případným členěním na
dílčí subsystémy a s vazbami na další systémy. Zajišťování širšího souboru
odborných prací s rámcově stanovenými vstupy a způsobem vykonávání a vymezenými
výstupy, které jsou organickou součástí širších procesů (dále jen „odborné
specializované práce“). Usměrňování a koordinace jednoduchých odborných prací.
Práce v rámci komplexních systémů s vnitřním členěním na ucelené subsystémy s
úzkými vazbami na další systémy a s vnitřním členěním i mimo rámec organizace.
Psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou rovnoměrně
zastoupeny konkrétní a abstraktní jevy a procesy různorodého charakteru. Nároky
na aplikační schopnosti a přizpůsobivost různým podmínkám, na logické myšlení a
určitou představivost. Vysoká náročnost na identifikaci velmi malých detailů,
znaků nebo jiných zrakově důležitých informací a zvýšené nároky na vestibulární
aparát. Nadměrné zatížení velkých svalových skupin v extrémních pracovních
podmínkách.

5. skupina prací
Odborné specializované práce, ve kterých je předmětem komplexní samostatný
systém složený z několika dalších sourodých celků nebo nejsložitější samostatné
celky. Koordinace a usměrňování odborných prací. Zajišťování komplexu činností s
obecně vymezenými vstupy, rámcově stanovenými výstupy, značnou variantností
způsobu řešení a postupů a specifickými vazbami na široký okruh procesů (dále
jen „systémové práce“). Předmětem práce je komplexní systém složený ze
samostatných různorodých systémů se zásadními určujícími vnitřními a vnějšími
vazbami. Koordinace a usměrňování odborných specializovaných prací.
Zvýšená psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení soustavy úkolů, kde
jsou více zastoupeny abstraktní jevy a procesy, s nároky na poznávání, chápání a
interpretaci jevů a procesů. Vysoké nároky na paměť, flexibilitu, schopnosti
analýzy, syntézy a obecného srovnávání. Vysoké nároky na vestibulární aparát.
Mimořádná zátěž nervové soustavy.

6. skupina prací
Systémové práce, jejichž předmětem činnosti jsou dílčí obory činností se širokou
působností. Komplex systémových činností s variantními obecnými vstupy, rámcově
stanovenými výstupy a předem nespecifikovanými způsoby a postupy se širokými
vazbami na další procesy (dále jen „systémové specializované práce“), kde jsou
předmětem obory činnosti složené ze systémů s rozsáhlými vnějšími a vnitřními
vazbami.
S výkonem prací je spojena značná psychická námaha vyplývající z velké
složitosti kognitivních procesů a vyššího stupně abstraktního myšlení,
představivosti, generalizace a z nutnosti rozhodování podle různých kriterií.

7. skupina prací
Systémové specializované práce, jejichž předmětem činnosti je soubor oborů nebo
obor s rozsáhlou vnitřní strukturou a vnějšími vazbami. Komplexní koordinace a
usměrňování systémových prací. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsoby
řešení a velmi rámcově vymezenými výstupy s velmi širokými vazbami na další
procesy, tvůrčí rozvojová a koncepční činnost a systémová koordinace (dále jen
„tvůrčí systémové práce“). Předmětem je soubor oborů nebo obor s rozsáhlým
vnitřním členěním a s četnými vazbami na další obory a s působností a dopadem na
široké skupiny obyvatelstva nebo souhrn jinak náročných oborů. Koordinace a
usměrňování systémových specializovaných prací.
Objevování nových postupů a způsobů a hledám řešení netradičním způsobem. Přenos
a aplikace metod a způsobů z jiných odvětví a oblastí. Rozhodování v rámci
značně kombinovatel-ných spíše abstraktních a různorodých jevů a procesů z
různých odvětví a oborů.
Vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení.

8. skupina prací
Tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně
provázaných oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu. Činnosti s
nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s možnými vazbami na celé
spektrum dalších činností, kde jsou předmětem jednotlivé vědní obory a
disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy.
Velmi vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení ve
vysoce abstraktní rovině při značné variabilitě a kombinovatelnosti procesů a
jevů a na schopnosti nekonvenčního systémového nazírání v nejširších
souvislostech.

II. Příklady prací ve skupinách podle oborů

Administrativní, ekonomické, provozní a
správní činnosti

2. skupina
1. Zapisování, příjem, výdej a třídění omezeného počtu sourodých položek, vedení
jednoduchých evidencí, výkazů a seznamů.
2. Poskytování různorodých informací, informačních a jiných písemností a
materiálů podle obecně daných postupů.

3. skupina
1. Pokladní manipulace s peněžní hotovostí.
2. Samostatné práce na počítačích v prostředí databázových systémů, tabulkových
procesorů, textových editorů apod.
3. Fakturace a likvidace faktur, ukládání účetních písemností a záznamů účetních
jednotek a jejich uschovávání, provádění jednotlivých účetních zápisů o účetních
případech včetně shromažďování a kontroly náležitostí dokladů účetních případů,
výpočet cestovních náhrad.

4. skupina
1. Výpočet výše, zajišťování výplaty, zúčtovávání mzdy, náhrad mzdy,
nemocenského a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění
srážek ze mzdy, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti
zaměstnanců, pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
2. Samostatné účtování pohledávek a závazků, na úseku zúčtovacích vztahů (k
odběratelům, dodavatelům a zaměstnancům) a zúčtovávání daní a dotací, na úseku
finančních prostředků a zdrojů, pohledávek a závazků. Sledování a evidování
pohybu (finančních operací) a stavu finančních prostředků na bankovních účtech a
kontrola bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího
styku s bankou. Provádění oprav v účetních dokladech. Zajišťování inventarizace
majetku a závazků.
3. Provádění dílčích odborných technických agend nebo provádění odborných
provozních a technických prací, například kontrola realizace investic, provádění
vstupní, mezioperační a výstupní kontroly kvality, řízení a usměrňování
obslužných a pomocných výrob a provozů, zajišťování provozuschopnosti a správy
jednodušších technických a technologických zařízení a staveb.
4. Zajišťování oprav, údržby a uvádění do provozu jednoduchých strojních,
dopravních, mechanizačních a jiných technických a provozních zařízení včetně
zajišťování servisních činností nebo organizace provozu.

5. skupina
1. Zajišťování personální a mzdové agendy.
2. Vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a
rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o
výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih.
Sestavování rozpočtu. Zajišťování financování, agendy finančních zdrojů,
zúčtovacího a platebního styku, úvěrování. Analýza pohledávek a závazků.
3. Samostatné zajišťování daňové agendy a daňového řízem se správcem daně.
4. Zajišťování jednotlivých úseků obchodní činnosti, například průzkumu trhu,
zásobování a odbytu. Kalkulace.
5. Zajišťování správy rozsáhlého majetku.
6. Vytváření a testovaní aplikačního programového vybavení.
7. Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků informační
a komunikační infrastruktury. Stanovování a organizování způsobů a postupů
využívání komunikačních prostředků výpočetní techniky. Zajišťování ochrany,
údržby a aktualizace složitých databází. Zajišťování správy, funkčnosti a
bezpečnosti lokálního síťového prostředí. Monitorování a diagnostika sítí,
definování a přidělování adres uživatelům a propojování na další sítě.
Zajišťování bezpečnosti dat. Zajišťování integrity dat. Nastavování databází.
Zajišťování servisu uživatelům na úseku správy databází. Monitorování a
nastavování parametrů podle požadavků uživatelů.
8. Zajišťování bezpečnosti práce v rizikovém pracovním prostředí.
9. Zpracování projektových podkladů jednodušších sestav a konstrukčních řešení
jednoduchých výrobků včetně stanovení technických podmínek.
10. Stanovování technologických postupů podle rámcových pokynů nebo standardních
postupů.
11. Příprava nebo realizace investic menšího rozsahu nebo dílčích částí velkých
investic.
12. Řízení odborných prací na vymezeném technologickém výrobním nebo provozním
úseku (mistr, dispečer).

6. skupina
1. Tvorba koncepce organizačních vztahů, personalistiky a odměňování nebo
přípravy a vzdělávání zaměstnanců.
2. Zajišťování obchodní činnosti včetně zpracovávání programů a realizace
mezinárodních obchodních vztahů. Organizace prodeje. Tvorba návrhů cen.
3. Tvorba metodiky účetnictví.
4. Zajišťování systému financování.
5. Koordinace vývoje aplikačního programového vybavení, návrh jeho systémových
komponent, externích rozhraní a databází a zajišťování jeho integrace včetně
jejího testování a vývoje testů pro ověřování pro redukované nebo kombinované
projekty vývoje informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo
informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo
na ně mají omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a
zavedením informačních systémů nebo rozvojem jejich provozu a údržby.
6. Zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky. Metodické
usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi
účastníky správy systému. Zajišťování nového nastavení systémů, řešení
přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do aplikací systémů výpočetní
techniky. Zajišťování provozu při změnách projektů informačních a komunikačních
systémů nebo programového vybavení, zpracovávání plánů, norem a postupů změn
provozu a údržby, provozní testování, příprava a realizace modifikací a
zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům. Navrhování a
optimalizace databází včetně jejich ochrany a údržby, vytváření nových modulů a
nových verzí, řešení nestandardních problémů s dodavateli, aplikace aktualizací
a změn. Výstavba, administrace a zajišťování provozu sítí LAN a vytváření
uživatelských aplikací pro tyto sítě a pro jednotlivé pracovní stanice.
7. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů.

7. skupina
1. Stanovování finanční strategie organizace, provádění finančních operací na
finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit a
zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace. Tvorba cenových
koncepcí.
2. Tvorba celkových marketingových strategií, marketingová koordinace všech
činností. Zpracovávání marketingových prognóz.
3. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou
hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy a s rozsáhlými
databázemi popřípadě.
4. Vývoj nového aplikačního programového vybavení a systémů výpočetní techniky,
například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků,
vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů,
komunikačních systémů, informačních systémů, databázových systémů, vědeckých,
vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských a
jiných aplikací pro koncového uživatele, sítí, databází. Navrhování nových
nástrojů a prostředků realizace těchto systémů.

8. skupina
1. Stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizace,
provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace
finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách
organizace.

Cestovní ruch

2. skupina
1. Doprovod zájezdových skupin tuzemských i zahraničních s výkladem.

3. skupina
1. Organizační zajišťování programů zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí
spojené s volbou tras a s odborným výkladem. Materiální a finanční zajišťování
akce.

4. skupina
1. Organizační doprovod zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí spojený s
tlumočením při specializovaných nebo tematických zájezdech, materiální a
finanční zajišťování celé akce a jednání se zahraničními partnery.

5. skupina
1. Organizační doprovod zájezdových skupin v zahraničí při trasách několika
státy, jednání se zahraničními partnery, prodej a vyúčtovávání doplňkových
služeb za valuty, kvalifikovaný výklad a tlumočení.

Doprava

2. skupina
1. Řízení a běžná údržba akumulátorových vozíků s provozem mimo veřejné
komunikace včetně manipulace s náklady.
2. Řízení silničních motorových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 t.
3. Přeprava cestujících na určeném přívozu na převozní lodi bez vlastního
strojního pohonu s dodržováním všech bezpečnostních předpisů včetně inkasa a
vyúčtováním tržeb. Provádění drobné údržby lodi a přistávacích míst.

3. skupina
1. Řízení, údržba a opravy silničních motorových vozidel s více než 9 místy k
sezení včetně řidiče nebo vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 t.
2. Provádění středních a generálních oprav automobilů včetně seřízení chodu
motoru, opravy a seřízení vzduchových, hydraulických a elektrických systémů.
3. Řízení a obsluha souprav vlaků metra při přepravě osob.
4. Montáž a opravy funkčních částí motorových vozidel, například karburátorů,
převodovek, rozdělovačů, startérů a náprav včetně seřízení geometrie.
5. Přeprava cestujících na převozních lodích na vodních cestách s dodržováním
všech bezpečnostních předpisů včetně inkasa a vyúčtováním tržeb. Provádění
údržby lodi a zajišťování provozuschopnosti a údržby motoru.

4. skupina
1. Kontrola motorových vozidel po opravě nebo diagnostika závad a těsto vám
motorů a elektrického a elektronického příslušenství vozidel včetně odstranění
závad.
2. Řízení a údržba regenerační kolony a koordinace pracovních činností při
opravě živičných povrchů vozovek.
3. Řízení, obsluha a údržba hnacích vozidel osobních a nákladních vlaků na
vedlejších železničních tratích.
4. Provádění nejsložitějších výměn agregátů letecké techniky nebo jejich částí,
vyhledávání závad a jejich odstraňování.
5. Samostatné řízení plavidel, řízení nakládky a vykládky zboží z a do plavidel,
odborné a bezpečné ukládání nákladů a kapitánské práce na remorkérech.

Guma, plastika

2. skupina
1. Vulkanizace pryžových výrobků na etážovém lisu.
2. Potírání textilu kaučukovými roztoky na potíracích strojích.
3. Lisování nebo vstřikování tvarově velmi složitých výrobků z plastů.
4. Míchání směsí PVC na různých typech míchacích strojů.
5. Obsluha svařovacích linek.

3. skupina
1. Řízení tříválcové linky na pogumovávání textilu.
2. Seřizování a řízení vyfukovacího stroje s elektronickou regulací jednotlivých
technologických prvků vyfukování s ořezáváním přetoků na výrobu sudů a složitých
technických nádob.
3. Řízení dvou a vícebarevné potiskovací linky plastických hmot.
4. Obsluha a řízení potiskovacích válcových strojů, potisk výrobků z plastických
hmot včetně přípravy barev.

4. skupina
1. Řízení a vedení diskontinuální linky na výrobu vrstvených materiálů, např.
plátovaných desek pro výrobu plošných spojů.

Chemie, laboratorní práce

3. skupina
1. Samostatné provádění speciálních laboratorních analýz i nestandardních látek.
2. Ucelené provádění analýz z nestandardních vzorků instrumentálními metodami.

4. skupina
1. Samostatné laboratorní práce ve výzkumných laboratořích včetně dokumentace,
provádění analýz nestandardních látek na nejsložitějších přístrojích.

5. skupina
1. Dálkové řízení kontinuálního štěpení benzinu ve výrobě monomeru vinylchloridu
na aceton a etylén a komprimování štěpného plynu.

Keramická výroba

1. skupina
1. Příprava hmot, například odvzdušňování keramických hmot na vakuovém lisu,
převážení hmot a svoz vratného odpadu.
2. Vylévání výrobků, např. svícnů, korbelů, mís, kolen, mýdelníků apod.
3. Glazování středně velkých výrobků stříkáním, poléváním, namáčením a nanášením
včetně ručního glazování.

2. skupina
1. Vytvářecí práce, např. obsluha lisovacích poloautomatů, odlévání sloupků a
podobných výrobků včetně jejich retuše, ruční vylévání ložních mís, podložek pod
bidety apod., vylévání dutých výrobků na karuselech, vylévání a úplné
dohotovování ozdobného porcelánu a keramiky, vytáčení plochých výrobků na
talířových poloautomatech apod.
2. Glazování a pálení výrobků, např. glazování velkých nebo složitých výrobků
figurální a užitkové keramiky, obsluha glazovacích strojů a zakládání výrobků na
etážové vozy tunelových pecí.

3. skupina
1. Vylévání nejsložitějších výrobků z mnohadílných forem, formování výrobků
ozdobné a figurální keramiky a porcelánu se složitým reliéfem a vytáčení nebo
zatáčení a dohotovování dutých výrobků.
2. Glazování a pálení výrobků, např. ruční glazování výrobků zdravotnické
keramiky, samostatné pálení výrobků odekorovaných drahými kovy, samostatné
pálení výrobků v plynové tunelové peci apod.

Komunální služby a drobná výroba

2. skupina
1. Manipulace s nádobami při svozu tuhého komunálního odpadu.
2. Obsluha výměníkových stanic bez automatické regulace a redukčních stanic
dálkového vytápění.
3. Fotografování černobílých informativních a dokumentačních snímků s případným
vyvoláváním filmů a zhotovováním fotografií.
4. Provádění domovnických a školnických prací včetně drobné údržby.
5. Obsluha teplovodního nebo horkovodního kotle systému ústředního vytápění o
výkonu kotle do 5,8 MW nebo nízkotlakého parního kotle o jmenovitém výkonu do 8
t/h.
6. Obsluha čistírny odpadních vod včetně čištění odpadních jímek.
7. Skladování tuhých komunálních odpadů na skládkách včetně inkasa poplatků.

3. skupina
1. Opravy elektrických rotačních a tepelných spotřebičů, například mixérů,
vysavačů, žehliček, kuchyňských robotů, kávovarů a grilů.
2. Kominické práce při čištění kotlů, pecí, komínů, topenišť, kamen, jejich
opravy včetně vložkování komínů.
3. Odborné holičské a kadeřnické práce.
4. Dozor nad provozem sportovních a rekreačních center včetně dohledu při
aplikaci cvičebních plánů.
5. Opravy a seřizování jízdních kol včetně závodních a jiných speciálních kol,
např. horských.
6. Celková oprava náramkových hodinek.
7. Fotografování barevných snímků včetně reportážních.
8. Vyvolávání negativů pro barevnou fotografii včetně přípravy vyvolávacích
roztoků a provádění negativní retuše.

Kožedělná výroba

1. skupina
1. Jednoduché strojní šití.
2. Slepování celých ploch, natírání lepidlem, vlepování tvarově náročnějších
dílců.

2. skupina
1. Manipulování, vysekávání a ruční krájení usňových dílců pro méně
technologicky náročné výrobky a dílců z ostatních materiálů.
2. Kompletní sesazování jednoduchých galanterních výrobků šitím nebo zakládáním.

3. skupina
1. Kompletní sesazování výrobků strojním šitím nebo zakládáním přes hrany.
2. Komplexní zhotovování modelů složitých brašnářských výrobků, kabel, kabelek,
míčů, hokejových nebo boxerských rukavic.
3. Ruční mízdření kožišin na kožišnické kose.
4. Strojní šití na speciálních sedlářských strojích, ruční těžké šití
sedlářských výrobků (postrojů, ohlávek, pobočin apod.).

4. skupina
1. Komplexní zhotovování modelů složitých brašnářských výrobků, kabel, kabelek,
míčů, hokejových nebo boxerských rukavic.
2. Komplexní kožišnické práce, např. třídění před vypouštěním, nasazováním,
příčné přesazování a následné vypouštění včetně propočtu a rozkreslování ploch a
řezů, třídění a sesazování pruhů při výrobě plášťů, palet a štol z ušlechtilých
materiálů.
3. Vysekávání a manipulování všech druhů svrškových dílců z tlačených usňových
materiálů vysekávacím strojem.
4. Kompletní zhotovování svršků obuvi módních vzorů šitím nebo lepením včetně
krájení a manipulování dílců.
5. Činění kůží chromém a tříslovinami.

Lesní výroba

2. skupina
1. Vyvětvování stromů spojené s výstupem do korun, kácení stromů ve ztížených
podmínkách.

3. skupina
1. Soustřeďování dříví mechanizačními prostředky (traktory, vyvážecí soupravy)
včetně mechanizovaného shrnování klestu a jeho zpracování po těžbě.
2. Těžba dřeva motorovými pilami včetně odvětvování s technologickou návazností
na další práce těžební výroby.

Obchodní provoz a pohostinství

1. skupina
1. Přípravné a dílčí práce v obchodním provozu včetně ruční přepravy zboží a
výkupu lahví.
2. Pomocné práce při výrobě jídel, například sběr, mytí a čištění nádobí,
obsluha ručních kuchyňských strojků.
3. Služby hotelovým hostům včetně manipulace se zavazadly a vydávání klíčů od
pokojů.

2. skupina
1. Samostatný prodej zboží a teplých jídel v kantýnách a bufetech spojený s
úpravou na talíře.
2. Výroba jednoduchých druhů teplých a studených jídel zhotovovaných z
polotovarů podle stanovených pracovních postupů, výroba polévek a příloh k
hlavním jídlům.
3. Obsluha v závodních jídelnách a obdobných stravovacích zařízeních s případným
inkasem.
4. Péče o svěřené pokoje, jejich příslušenství a inventář v mezinárodních
hotelech, péče o hosty. Vyřizování drobných reklamací, vedení příručního skladu
prádla a pomocného materiálu.
5. Prodej pohonných hmot, maziv a doplňkového sortimentu u čerpacích stanic,
inkaso tržeb v hotovosti nebo na úvěrové karty.
6. Třídění a jakostní kontrola zboží v balírnách, obsluha balících automatů nebo
linek.

3. skupina
1. Nabídka a samostatný prodej zboží, přejímka, uskladňování, vystavení a
aranžování zboží v prodejně včetně inkasa.
2. Kontrola zakoupeného zboží, inkaso peněz v hotovosti nebo na úvěrové karty
např. v supermarketech.
3. Výroba a výdej běžných druhů teplých jídel například gulášů, polévek,
ovocných knedlíků a příloh k hlavním jídlům.
4. Výroba technologicky náročných specialit teplé kuchyně, například speciálních
rolád, atypických jídel ze zvěřiny a ryb, složitých plněných a zapékaných
minutek.
5. Samostatný prodej zboží nebo služeb vyžadující speciální odborné znalosti,
samostatné vyřizování reklamací.
6. Výroba technologicky náročných teplých jídel, například svíčkové, plněných
mas nebo specialit studené kuchyně.
7. Opracování a úprava jatečního masa, stahování, kuchání drůbeže a ryb pro
kuchyňské zpracování včetně třídění podle druhů.
8. Organizace a zajišťování úklidových prací a doplňkových služeb v ubytovacích
provozech, vyřizování běžných reklamací hotelových hostů.
9. Samostatné přijímání a vyřizování objednávek ubytovacích a jiných hotelových
služeb, inkaso valut a úvěrových karet.
10. Obsluha zákazníků podle jejich objednávek v restauračních zařízeních nebo u
baru včetně míchání nápojů, stolničení a inkasa tržeb.

4. skupina
1. Výroba náročných specialit české kuchyně i kuchyní cizích národů, výroba
specialit studené kuchyně pro bankety a recepce včetně sestavování vlastních
receptur.
2. Zajišťování pohostinského provozu s výrobou teplých jídel, vedení
administrativně ekonomické agendy.
3. Nákup a prodej uměleckých a starožitných předmětů včetně jejich oceňování
nebo výkup zlata, jiných drahých kovů a kamenů.

Oděvní výroba

1. skupina
1. Drobné šicí práce, našívání kapes, poutek, obrubování, přišívání knoflíků.

2. skupina
1. Montáž rukávů do společenských a vycházkových oděvů s ohledem na rozdílnost
materiálů a na tvar oděvů včetně vytvarování průramků.
2. Zhotovování a šití kalhot.

3. skupina
1. Zhotovení celého výrobku při individuální zakázce.

4. skupina
1. Zhotovování fraků, smokingů, historických oděvů, sak a plášťů podle
individuální míry v modelové a zakázkové výrobě.

Polygrafie

3. skupina
1. Vykonávání odborných knihařských prací na knižních vazbách a převazbách,
zpracování neprůmyslové vazby včetně zhotovení desek ručně, kartonážní a
řezačské práce.
2. Kartografické zpracovávání kresbou nebo rytinou včetně lepení popisu, značek
a provádění oprav jednoduchých vydavatelských originálů.
3. Zpracovávání náročných jedno- a dvoubarevných autotypií (např. náročných
časopisů, publikací a propagačních skládaček), jednoduchých tří- a čtyřbarevných
i barvotiskových reprodukcí časopisů, pohlednic, knih apod., popř. s používáním
stabilizovaného procesu a maskovacích metod.
4. Opravy a seřizování nakládacích a vykládacích aparátů včetně předávání na
dvoubarevných a vícebarevných tiskových strojích.

4. skupina
1. Lámání včetně korektur časopisů jedno i dvousloupečných kombinovaných s
obrázky, vzorci, tabulkami a podobně s dokreslováním netypických znaků a cizích
liter.

Provozně technické práce

4. skupina
1. Určování technologických postupů a technických podmínek ucelených částí výrob
využívajících běžné univerzální stroje a zařízení, omezený rozsah a kvalitu
surovin a materiálu, nástrojů, přípravků apod.
2. Samostatné provádění náročných ucelených technických prací nebo zajišťování
dílčích odborných technických agend. Samostatné zajišťování technického provozu,
montáží, servisních činností a uvádění do provozu technických a technologických
zařízení. Technické zajišťování a organizace údržby a oprav technologických
zařízení, budov a jiných rozsáhlých majetkových souborů.

5. skupina
1. Určování technologických postupů nebo organizace výrobních a provozních
systémů s vysokými nároky na přesnost a spolehlivost, například tváření a
obrábění kovů, chemická úprava povrchů, opravy dopravních prostředků.
2. Zajišťování přípravy nebo realizace investičních akcí, zpracovávání
investičních záměrů podle zadání, způsobů financování, projektové přípravy apod.
Řešení majetkoprávních vztahů podle investičních záměrů a technickoekonomických
požadavků. Zpracovávání rozpočtů a plánů nákladů na přípravné, průzkumové a
projektové práce, dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace
dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava, uzavírání a
provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace
a zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování
nedostatků v průběhu jejich realizace. Průběžná kontrola čerpání finančních
prostředků z rozpočtu. Tech- nicko-ekonomické hodnocení efektivnosti investic
včetně návrhů opatření na změny. Posuzování technickoekonomických zadání
investic z hlediska finančního zajištění.
3. Zajišťování řádného technického stavu vybraných technických zařízení.
Zajišťování údržby a organizace provádění oprav svěřených zařízení. Zajišťování
náhradních dílů, plánů prohlídek, údržeb a běžných a středních oprav svěřených
zařízení.
4. Vypracovávání technických, hygienických a jiných norem a normativů včetně
uspořádání ve sbornících norem a normativů (katalogizace).
5. Samostatné zpracovávání nebo posuzování projektů staveb, technologických
zařízení nebo uspořádání provozních procesů včetně zpracovávání projektových
dokumentací a územně plánovacích podkladů. Zpracovávání projektů stavebních a
technologických částí.
6. Konstrukční řešení složitých výrobků a zařízení. Samostatná tvůrčí řešení
typů, modelů, tvarů a vzorů. Provádění konstrukčního dozoru.

6. skupina
1. Komplexní zajišťování technologické přípravy nebo organizace náročných výrob
a provozů, například výroby speciálních jednoúčelových strojů a zařízení,
investičních celků.
2. Koordinace přípravy a realizace investic, zpracovávání investičních záměrů,
koordinace finančního zajišťování investic a projektové, technické, provozní,
obchodní a organizační přípravy a řešení rozporů, a zpracovávám odborných
technických posudků, organizace vypořádání majetkoprávních vztahů.
3. Organizační zajišťování technického provozu. Zajišťování a koordinace rozvoje
systémů technických a technologických zařízení. Zpracovávání rozborů, studií,
koncepcí a prognóz rozvoje technických a technologických zařízení podle potřeb
organizace.
4. Samostatné vypracovávání a projednávání přípravných dokumentací a projektů
rozsáhlých, významných a technicky náročných staveb a technologických zařízení
včetně jejich projednávání s příslušnými orgány a organizacemi. Navrhování
podstatných změn a rekonstrukcí provozů a projektů na nové uspořádání provozů s
vysokou mechanizací a automatizací. Zajišťování funkce generálního projektanta
na příslušných stavbách a autorského dozoru. 1. Architektonické ztvárňování,
staveb městských i venkovských oblastí. Posuzování architektonických řešení v
oblasti projektové a investiční činnosti z výtvarného hlediska. Vytváření
koncepcí urbanistických řešení a vybavenosti měst a obcí.
5. Samostatné tvůrčí řešení konstrukcí nových technických zařízení nebo výrobků
založených na funkčně nových principech, například prototypů nových strojů a
zařízení a modernizace technologického zařízení.

7. skupina
1. Koordinace přípravy úvodních projektů nejobtížnějších a mimořádně složitých
staveb, progresivních technologických celků a typizačních a podobných prací této
úrovně. Architektonická řešení a projektování velmi složitých staveb a
technologických, územních a urbanistických celků. Metodické usměrňování
zpracovávání urbanistických směrnic a podmínek pro stavby a soubory staveb.
2. Koordinace a tvůrčí řešení nejsložitějších konstrukčních úkolů, například
koordinace skupiny konstruktérů při konstrukčním řešení rozsáhlých investičních
celků, unikátních technologických komplexů a zařízení.

Sklářská výroba

2. skupina
1. Ruční zabrušování, sámování, jemnění a leštění horních okrajů výrobků a
polotovarů na volném brusivu.
2. Malování jednoduchých motivů v plošném provedení drahými kovy s předškrábanou
nebo předkreslenou kresbou.
3. Ruční řezání tvarovaných skel z tlustého skla.
4. Nabírání a lisování malých výrobků s dezénem (např. misek, popelníků).

3. skupina
1. Hluboké řezy klínové a žlábkové (rovné i obloukové), vytvářející základní
rozdělení povrchu broušeného tvaru.
2. Plastické dekorování šestidílných květů, kopretin apod. vysokým smaltem v
kombinaci s reliéfem.
3. Sestavování, pájkování a pájení bižuterních výrobků v kombinaci slabých a
silných drátů nebo filigránových a masivních výlisků.
4. Vícenásobné nabírání skloviny, foukání a tvarování výrobků (např. mís, váz
apod.).

4. skupina
1. Ruční rytí hlubokých květinových a figurálních motivů, složitých písmen a
ornamentů do skla.
2. Navíjení a foukání obtížných druhů figurek z více druhů barev individuálního
charakteru (např. postav a nejsložitějších zvířat).
3. Tvarování různých druhů uměleckých výrobků ze skla z volné ruky.

Sociální péče

2. skupina
1. Poskytování přímé obslužné péče o klienty, podpora jejich soběstačnosti,
nácvik jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a
oblékání klientů, manipulace s přístroji, pomůckami a prádlem a udržování
čistoty a hygieny u klientů.
2. Provádění úkonů pečovatelské služby. Výdej a rozvoz jídla klientům. Provádění
dílčích sociálně pečovatelských úkonů pro klienty.

3. skupina
1. Rutinní práce při vytváření, prohlubování a upevňování základních
hygienických a pracovních návyků a při péči o klienty, spolupráce na posilování
sociálních a společenských kontaktů klientů.
2. Provádění pečovatelských prací spojených s přímým stykem s občany s fyzickými
a psychickými obtížemi, komplexní péče o jejich domácnost včetně péče o prádlo,
donášky paliva, provádění pohybové aktivizace klientů.
3. Provádění asistenční služby a osobní asistence osobám zdravotně postiženým.

4. skupina
1. Fixace získaných společenských a pracovních návyků u dospělých mentálně
postižených klientů. Rozvíjení pracovní aktivity. Provádění odborného pracovního
výcviku včetně vyhledávání pracovních příležitostí pro léčbu prací. Rozvíjení
individuální manuální zručnosti klientů. Zabezpečování zájmové a kulturní
činnosti v zařízeních sociální péče.
2. Vyhledávání, organizování a provádění volnočasových aktivit zaměřených
zejména na rozvíjejí osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností klientů
formou výtvarné, hudební, dramatické nebo tělesné výchovy.
3. Poskytování dílčí sociální pomoci, zabezpečování základních sociálních agend.
Zajišťování informací a odborných podkladů pro sociální práci včetně jejich
zpracování, provádění dílčích sociálních šetření. Komplexní zajišťování přímé
obslužné péče, základních výchovných, aktivizačních služeb, sestavování
individuálních plánů rozvoje osobnosti klienta.

5. skupina
1. Sociálněprávní poradenství, analytická a metodická činnost v sociální péči.
Vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského procesu. Poskytování
soustavné sociální pomoci v přímém styku s občany, kteří se dostali do
nepříznivé sociální situace.
2. Řešení sociálněprávních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací
odborných metod sociální práce, anamnézy, poradenství; účast najednání se
správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů. Sociální práce v
zařízeních sociální intervence (azylové domy, domovy pro matky s dětmi,
noclehárny apod.).

6. skupina
1. Poskytování krizové intervence. Poskytování sociálněprávního poradenství a
sociální práce s rodinami nebo jednotlivci v krizových situacích. Odborná
činnost ve střediscích drogové a jiné závislosti.
2. Provádění náročných metodických a specializovaných kontaktních činností se
zaměřením na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo
vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji a na vědomé, cílené a včasné
vyhledávání jedinců a skupin v nepříznivé sociální situaci a na analýzu jejich
sociálních potřeb v dané komunitě.

Stavebnictví

1. skupina
1. Ruční manipulace se zbožím, výrobky, materiálem, obaly a surovinami do 15 kg
hmotnosti s případným využitím jednoduchých mechanizačních prostředků.

2. skupina
1. Ruční manipulace s hmotami, materiály, polotovary a výrobky nebo zbožím o
hmotnosti nad 15 kg.
2. Kopáčské práce při hloubení stavebních rýh, jam a průkopů bez pažení.
3. Přidavačské práce, například příprava malto vin, přesun stavebních hmot,
obsluha jednoduchých stavebních mechanizmů, dopravních pásů, míchaček,
mechanických lopat.
4. Opravy dlažeb chodníků a vozovek litým asfaltem, obalovanou drtí s případným
použitím ručních stavebních strojů.
5. Montáž a demontáž trubkových a podobných lešení do výšky 10 m.

3. skupina
1. Vyzdívání příček ze všech druhů materiálů včetně provedení a oprav omítek
zatřených na ostro.
2. Provádění a opravy vápenných, klihových a latexových maleb v bílých, světlých
a polosvětlých tónech, maleb vzorkovaných válečkováním nebo jednoduchým
šablonováním včetně škrábání.
3. Vyzdívání zdiva z kamene včetně jeho opracování, vyzdívání režného zdiva a
jednoduchých kleneb.
4. Provedení a opravy kombinovaných vnitřních dlažeb a obkladů všemi druhy
materiálů.
5. Výroba, opravy a montáž tvarově nejsložitějších klempířských výrobků,
například střešních žlabů, krytiny a dalších prvků z měděného a hliníkového
plechu.
6. Zhotovování a osazování krovů a nosníků sedlových a pultových střech.
7. Zjišťování poruch, opravy a seřizování agregátů plynového topení.
8. Instalační a topenářské práce, například samostatná montáž domovních
plynovodů s příslušenstvím, samostatná montáž a opravy systémů ústředního
vytápění s kotelnami, montáž a opravy potrubí domovních vodovodů s
příslušenstvím, včetně provádění zkoušek.
9. Kolaudační prohlídky komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
10. Zdění lícového zdiva z cihel, tvárnic i luxférů.
11. Dlaždičské práce při kladení řádkových, kroužkových nebo litých
asfaltobetonových dlažeb.
12. Provedení a opravy jednovrstvých hladkých omítek.
13. Provádění a opravy krytin na různých vazbách šikmých střech.
14. Řízení, obsluha a běžná údržba dozerů, skrejprů, grejdrů, silničních fréz a
podobně s motorem o výkonu do 132 kW.

4. skupina
1. Rozměřování a zakládání všech druhů zdiva s členitými základy podle
stavebních výkresů, vynášení výšek, provádění a kontrola zdiva při křížení a
podobně.
2. Zhotovování, montáž a opravy krytin zvláštních tvarů střech, například
jehlanových, kuželových, kopulí, bání, uměleckých nebo slohových nástavců a
prvků podle historických předloh.
3. Instalační a topenářské práce, například samostatná montáž a opravy rozvodů a
zařízení ve složitých redukčních stanicích nebo kotelnách s kombinovaným
rozvodem instalací a provedení zkoušek s vyregulováním a uvedením zařízení do
provozu.

Strojírenství a elektrotechnika

1. skupina
1. Montáž přístrojů na desky nebo panely, např. spínačů, vypínačů, přepínačů a
měřicích přístrojů. Propojování přístrojů vodiči do celkového počtu 50 vodičů.
2. Rutinní ruční práce při odjehlování, obrušování, stříhání, řezání závitů a
ručním ohýbání dílců, při práci s ručním elektrickým nářadím.

2. skupina
1. Měření a nastavování všech parametrů servomechanizmů včetně oprav zjištěných
závad.
2. Vyvažování kol automobilů včetně montáže a demontáže.
3. Konečné stříkání nebo natírání vrchními barvami, laky a emaily s vysokými
nároky na jakost a vzhled povrchů.
4. Tryskání odlitků v uzavřené komoře v ochranném oděvu.

3. skupina
1. Strojní i ruční obrábění materiálů v dílenské toleranci IT 10 a vyšší s
funkčním požadavkem.
2. Lisování součástek z plastických hmot včetně doseřízení stroje.
3. Tváření kovových materiálů o tloušťce nad 8 mm postupovými nástroji.
4. Svařování elektrickým obloukem nebo plamenem ocelí jakostních tříd 10, 11, 12
ve všech polohách.
5. Strojní i ruční obrábění materiálu v toleranci nižší než IT 8 bez dalších
zvláštních požadavků.
6. Svařování ocelí jakostních tříd 15 a 17 s požadavkem kontroly svaru RTG nebo
ultrazvukem.
7. Ruční kování v rozsahu jedné až dvou kovářských prací, např. pěchování,
prodlužování, ohýbání, nakrucování, sekání apod., s požadavkem na dodržování
tolerancí.
8. Opravy elektrických instalací v průmyslových objektech a občanské
vybavenosti.
9. Servisní opravy rozhlasových přijímačů, hudebních věží apod.
10. Montáž a opravy zážehových nebo vznětových motorů nebo brždění motorů na
brzdicích stanicích různého druhu včetně seřizování jejich chodu.
11. Opravy značně deformovaných karoserií ručně nebo hydraulickým zařízením.
12. Sestavování a seřizování narkotizačních, dýchacích a chirurgických,
vyšetřovacích a kontrolních přístrojů.
13. Konečná montáž a justáž dioptrických dalekohledů.
14. Zápustkové kování s předkováváním nebo předlisováváním výchozích materiálů,
např. s prosazováním, prodlužováním, osazováním, předkováváním v postupové
zápustce.
15. Celková oprava mechanických budíků včetně nastavování přesnosti chodu.
16. Tavení litiny v klasických kuplovnách o průměru nístěje do 1 150 mm.

4. skupina
1. Broušení čtyř a více ploch na rovinných bruskách v přesnosti IT 5 s
výkresovým požadavkem dodržování rovinnosti, rovnoběžnosti nebo úhlové
přesnosti.
2. Frézování ozubení spirálově do šípu kuželových ozubených kol ve stupni
přesnosti 5.
3. Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 6 při používání
dělicího přístroje.
4. Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých a
revolverových v přesnosti IT 6 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem
dodržování odchylek tvarů nebo poloh.
5. Řezání vnitřních vícechodých tvarových závitů o délce nad 500 mm.
6. Řízení, údržba a opravy automatických zařízení s měřicí, regulační a
signalizační technikou s aplikovanou mikroelektronikou.
7. Broušení na rovinných a hrotových bruskách nebo bruskách na díry v přesnosti
IT 4 – 2.
8. Frézování tvarových závitů v přesností 5 h a vyšší.
9. Hoblování v přesnosti IT 6 při používání dělicího přístroje.
10.Obrábění na konvenčních soustruzích včetně svislých, revolverových a
vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 5.
11. Řezání vnějších vícechodých tvarových závitů o délce do 500 mm.
12. Vystružování děr v přesnosti IT 7 a vyšší při obrábění čtyř a více průměrů a
obrábění ve čtyřech a více polohách.
13. Opravy závad, nastavování hodnot a oživování televizního přijímače pro
příjem barevného signálu.
14. Kontrola chodu motorů a dalších funkcí vozidel na diagnostických
přístrojích.
15. Vysoce odborné práce při strojním zpracovávání optických součástek včetně
dokončovacích operací, např. vícevrstvé naparování, rytí optických křížů a
leštění střechových hranolů.

5. skupina
1. Zhotovování prototypů výrobků.
2. Řízení zkoušek a oživování prototypových nejsložitějších systémů do provozu.
3. Provádění oprav číslicových řídicích systémů.
4. Řízení procesu výroby ocelí různých jakostních tříd v ocelářských pecích
(např. typu MB nebo v konvertorech) a kontrola technického stavu zařízení.

Textilní výroba

2. skupina
1. Obsluha soukacích strojů.
2. Tkaní stuh a popruhů.

3. skupina
1. Tkaní velmi náročných tkanin na stavech s listovkou nebo žakárem, např.
smyčkových tkanin, těžkých brokátů, dvojplyšů, krojových šátků.
2. Pletení vrchního ošacení na kotonových žakárových strojích.
3. Řízení kontinuálních linek pro přípravu textilního materiálu k předení.

Umělecká výroba

3. skupina
1. Čalounění scénických prvků, dekorační práce, prospektů, koberců apod.
2. Foukání sklářských výrobků do rotačních forem.

4. skupina
1. Samostatné zhotovování a opravy veškerých slohových uměleckořemeslných
čalounických individuálních výrobků a samostatné práce v interiérech s
používáním materiálů náročných na zpracovávání podle návrhů výtvarníků a
architektů.
2. Zhotovování hliněných a sádrových odlitků architektonických prvků a článků
podle originálu a sekání jednotlivých částí sochařských děl do kamene podle
modelů nebo odlitků.
3. Zhotovování dvoukřídlových mřížových vrat s nadsvětlíkem podle výtvarných
návrhů s vlastním řešením mechanických funkčních dílů.
4. Zhotovování vitráží náročné kresby a barevnosti z barevných nebo malovaných
skel do profilovaných olověných prutů včetně spájení a montáže.

5. skupina
1. Zhotovování a restaurování náročných ornamentálních a figurálních intarzií
včetně jejich oprav všemi technikami.
2. Vypracovávání návrhů a samostatné zhotovování vzorů umělecky náročných
knihařských výrobků.
3. Rekonstrukce historicky cenných pasířských výrobků (např. přileb, štítů
apod.).
4. Řezby figurálních předmětů lidového a užitého umění při používání různých
technik a vybíjení a vylévání kovem.

Umění a umělecká realizace

2. skupina
1. Sestavování a rozebírání dekorací, fundusových prvků, praktikáblů, schodišť,
oken a dveří, jejich ukládání do skladu podle pořadí a druhu, skládání a
přenášení dekoračních prvků, schodů, praktikáblů a ostatních prvků scénické
výpravy. Obsluha jevištní mechanizace, například pevných točen, tahů na
provazištích a propadel.

3. skupina
1. Sledování textů paralelně s notovým záznamem a napovídání účinkujícím při
zkouškách a představeních.
2. Organizační zajišťování průběhu zkoušek, představem a koncertů na jevišti,
pódiu i v zákulisí. Vystavování písemného hlášení o průběhu zkoušek.
3. Pořizování videozáznamů pro dokumentační účely včetně stanovování podmínek
pro snímání a provádění střihu.
4. Zajišťování kulturně osvětových akcí místního významu, činnosti klubů,
souborů a jiných zájmových uskupení se zaměřením na kulturně výchovnou činnost.
5. Samostatné stavění členitých a velkorozměrných jevištních scénických úprav i
v průběhu představení včetně obsluhy velké a složité mechanizace. Kompletní
zajišťování technického zázemí a provozních podmínek pro uměleckou činnost
komorních těles, menších operních a symfonických souborů.

4. skupina
1. Úprava překladů textů libret pro titulkovací zařízení a jeho obsluha při
představeních.
2. Provozní technické práce při záznamu zvuku elektronickou cestou, například
nastavování a obsluha zařízení pro tvorbu zvuku elektronickou cestou a řízení
provozu souborů elektronických studiových i přenosových zařízení a zařízení pro
magnetický záznam a reprodukci zvuku.
3. Seřizování a nastavování světelného toku a světelné stopy s ohledem na
intenzitu a rovnoměrné rozložení světla, rozvodných stoků a jejich mechanických
a elektrických částí nebo obsluha tvarovacích i reportážních světlometů.
4. Samostatné zajišťování kulturně výchovných akcí a programů regionálního
významu, činnosti klubů, souborů a jiných zájmových uskupení.

5. skupina
1. Interpretace rolí dramatických děl.
2. Interpretace kolektivních částí náročných baletních, instrumentálních,
vokálních nebo vokálně instrumentálních děl.
3. Nastudování pěveckých partů nebo baletních čísel hudebně dramatických děl a
vokálně- symfonických děl nebo baletních děl se sólisty a sborem. Hudební
doprovod nácviků nebo veřejných provádění baletních nebo tanečních děl.
4. Natáčení audiovizuálních programů, střihové a režijní zpracovávání.
Samostatné tvůrčí sestavování krátkých pořadů včetně zpracování scénáře, střihu,
titulkování, případně dodatečného ozvučování.
5. Koncipování organizačně náročných a složitě koncipovaných celostátních a
mezinárodních přehlídek, festivalů, sympozií, konferencí a jiných akcí.

6. skupina
1. Režie dramatických nebo hudebně dramatických děl.
2. Nastudování lidových tanců, tanečních pásem, celovečerních tanečních
vystoupení nebo tanečních nebo baletních součástí hudebně dramatických a
dramatických děl.
3. Nastudování sborových a vokálně-symfonických děl a sborových pěveckých částí
hudebně dramatických děl.
4. Nastudování a dirigování symfonických, komorních, operních a baletních děl
(hudební stránky) a muzikálů.
5. Tvůrčí interpretace hlavních nebo náročných rolí dramatických děl.
Interpretace sólových rolí operních, baletních, operetních a muzikálových.
6. Interpretace kolektivních částí náročných instrumentálních nebo vokálních děl
s nástrojovou nebo vokální skupinou včetně zajišťování umělecké úrovně skupiny.
Interpretace sólových partů hudebních děl.

7. skupina
1. Režie nejnáročnějších dramatických nebo hudebně dramatických děl nebo
inscenační ztvárňování baletních a pantomimických děl, a to v divadle, které
dlouhodobě dosahuje vysoké umělecké úrovně přispívající k rozvoji uměleckých
žánrů.
2. Tvorba umělecké koncepce velkého symfonického nebo velkého operního orchestru
včetně nastudování a dirigování nejsložitějších symfonických a operních děl na
tuzemských i zahraničních pódiích.

Výroba potravin

2. skupina
1. Výroba všech druhů zmrzlin (např. mléčných, smetanových apod.)-
2. Zadělávání těsta ve výrobě sušenek, crackerů, perníků, sucharů a oplatek.
3. Úprava jatečního masa pro kuchyňské zpracovávání včetně jeho třídění podle
druhů.

3. skupina
1. Porážení skotu a jateční zpracování masa.
2. Sázení, předpékání a vypékání chleba a pečiva v sázecích a vytahovacích
pecích, příprava a obsluha pecí.
3. Samostatné zhotovování všech druhů cukrářských výrobků širokého sortimentu
(např. mandlových piškotů, piškotů ananas-dezert, špiček s tekutou náplní, dortů
apod.) včetně určování vhodnosti surovin k používání.

Výzkum a vývoj

6. skupina
1. Samostatné řešení dílčích výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění
výzkumných a vývojových prací při realizaci úkolů vědy a techniky pod vedením
vedoucího týmu. Řešení přesně věcně i časově stanovených konkrétních výzkumných
a vývojových úkolů, zpravidla dílčích částí větších celků s konkrétními
návaznostmi na celek i další systémy pod vedením vedoucího týmu.

7. skupina
1. Samostatné řešení výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění
náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při řešení a realizaci úkolů
rozvoje vědy a techniky řešených výzkumným týmem. Komplexní řešení výzkumných a
vývojových úkolů s definovanými vstupy a rámcově určenými výstupy ve stanoveném
čase a s vazbami na příbuzné vědní obory.

8. skupina
1. Tvůrčí řešení nejnáročnějších výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění
velmi náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při tvůrčím řešení
úkolů celostátního významu pro rozvoj odvětví nebo vědního oboru a případně
vedení výzkumného týmu. Řešení principiálně nových vědeckovýzkumných okruhů s
rámcově velmi neurčitě vymezenými vstupy a nespecifikovatelnými výstupy
zpravidla významově přesahující velmi dlouhé časové horizonty (generace) s
dopady na široké spektrum dalších činnosti, vyžadující velmi vysoký stupeň
zobecnění jevů.

Vzdělávání a výchova

4. skupina
1. Vzdělávací činnost v zájmových kurzech.
2. Vychovatelská činnost v zájmovém vzdělávaní.

5. skupina
1. Praktický výcvik v řízení, technice jízdy a údržbě vozidel pro získání
řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.
2. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve
speciálně zaměřených kurzech ukončená závěrečnou zkouškou.
3. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a
návyků dětí předškolního věku.
4. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního
vzdělání s maturitní zkouškou nebo v odborném výcviku v oborech středního
vzdělání s výučním listem.
5. Komplexní vychovatelská, metodická, poradenská a další pedagogická činnost
rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti nebo specificky rozvíjející
osobnost dítěte nebo žáka i studenta včetně využívání variantních výchovných
metod a hodnocení jejich účinnosti. Koordinace práce vychovatelů.
6. Výchovná a vzdělávací činnost rozvíjející dříve získané návyky. Posilování
dalšího rozvoje a fixace zbytkových schopností u mentálně postižených jedinců
včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti s využitím specifických výchovných a
vzdělávacích metod na základě znalostí speciální pedagogiky.

6. skupina
1. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve
všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech.
2. Provádění speciálně pedagogických prací.

7. skupina
1. Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých
škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování
konzultací, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových
úkolů, provádění tvůrčí činnosti v oblasti umění nebo další tvůrčí činnosti.
2. Tvorba koncepcí a programů vzdělávání a provádění dalších specializovaných
metodologických prací v oblasti pedagogiky a psychologie.
3. Metodická a specializovaná poradenská vychovatelská činnost, tvorba
výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních
programů. Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace
aplikace speciálně pedagogických postupů, nových výchovných metod.
4. Vytváření koncepcí sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením.
Poskytování terapeutické péče klientům a jejich rodinným příslušníkům v obtížné
životní situaci.

8. skupina
1. Tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu nebo umění
spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání
studentů nebo absolventů vysokých škol a v přípravě vědeckých nebo uměleckých
pracovníků.

Zemědělská výroba

1. skupina
1. Ošetřování veřejné zeleně zaléváním, okopáváním a podobně.
2. Balení a příprava sazenic k expedici.

2. skupina
1. Pomocné práce při ošetřování zvířat.
2. Ruční fyzicky namáhavé práce v zemědělství, obsluha jednoduchých závěsných
zařízení, manipulační práce u zemědělských strojů.
3. Příprava a kultivování půdy malou mechanizací, výsadba okrasných a ovocných
stromů, provádění postřiků a dezinfekce půdy, ruční odvětvování.
4. Obsluha secích strojů při setí kukuřice a obilí a obsluha adaptérů pro vysev
jetelovin.

3. skupina
1. Pěstování okrasných druhů rostlin, jejich roubování a očkování, ošetřování
zvlášť náročných druhů, například kaktusů, včetně případného setí.
2. Řízení výlovů rybníků včetně přípravy (strojení) rybníků k výlovům.
3. Ošetřování a kování koňských kopyt, úprava podkov, kování zdravých a
nedeformovaných kopyt.
4. Ošetřování a regulace rychleného růstu rostlin nebo ošetřování tropických
druhů rostlin.
5. Provádění výchovného a udržovacího řezu dřevin podle druhů nebo odrůd a
klasifikace školkařských výpěstků. Aplikace chemických prostředků a přihnojování
všech zahradnických kultur.
6. Řízení a údržba kolových traktorů.
7. Samostatné ošetřování zvířat včetně krmení, odborná pomoc při veterinárních
zákrocích.

4. skupina
1. Komplexní ošetřování vzácných a ohrožených druhů zvířat včetně umělého
odchovu jejich mláďat.
2. Řízení, obsluha a seřizování samojízdných strojů a zatížení a kombinovaných
sklízečů pro sklizeň píce, slámy, technických plodin, okopanin, zeleniny apod.

Zdravotnictví

2. skupina
1. Vykonávání povolání sanitáře.

3.skupina
1. Vykonávání povolání ošetřovatele, zubní instrumentářky nebo dezinfektora.

4. skupina
1. Vykonávání povolání zdravotnického laboratorního nebo nutričního asistenta
nebo asistenta zubního technika, ortoticko-protetického technika nebo ochrany
veřejného zdraví. Vykonávání povolání všeobecné sestra, porodní asistentky,
nutričního terapeuta, zdravotnického záchranáře, optometristy, ortoptisty,
ortotika-protetika, ergoterapeuta, fyzioterapeuta, asistenta ochrany veřejného
zdraví, zdravotního laboranta, biomedicínckého technika, radiologického
asistenta, radiologického technika, farmaceutického asistenta nebo zubního
technika pod odborným dohledem.

5. skupina
1. Vykonávání povolání všeobecné sestra, porodní asistentky, nutričního
terapeuta, zdravotnického záchranáře, optometristy, ortoptisty, ortotika-protetika,
ergoterapeuta, fyzioterapeuta, asistenta ochrany veřejného zdraví, zdravotního
laboranta, biomedicínckého technika, radiologického asistenta, radiologického
technika, farmaceutického asistenta nebo zubního technika bez odborného dohledu.

6. skupina
1. Samostatné vykonávání povolání psychologa ve zdravotnictví, koncepční,
metodické a zvlášť náročné specializované činnosti v povolání fyzioterapeuta,
povolání odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví, biomedicínckého
inženýra, odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých
přípravků nebo radiologického fyzika.

7. skupina
1. Vykonávání povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, klinického psychologa
nebo klinického logopeda.

Zpracování dřeva

2. skupina
1. Řízení vysoušečích procesů při sušení řeziva, hranolků a vlysů včetně obsluhy
mechanizmů sušáren a provádění váhových zkoušek.
2. Obsluha jednoduchých jednoúčelových strojů včetně jejich seřizování.

3. skupina
1. Truhlářské opravy kancelářského nábytku.
2. Hoblování řeziva, přířezů, vlysů a plošných materiálů na tloušťkovacích tří a
čtyřstranných frézách (hoblovkách) a rovinných frézách včetně jejich seřizování.
3. Obkládání stěn a stropů deskami, provádění záklopů a podbíjení z prken.

4. skupina
1. Zhotovování slohového nábytku, kazetových stěn a stropů včetně zhotovování
šablon a nábytku s výraznými uměleckými prvky včetně lidové umělecké výroby.
2. Řízení, obsluha, údržba a běžné opravy víceúčelových strojů pro těžbu dřeva.

Ostatní a společné pracovní činnosti

1. skupina
1. Provádění běžného úklidu, vynášení odpadků, provádění dezinfekce, čištění
koberců elektrickým vysavačem.
2. Značkování a drobné opravy prádla a oděvů ručně i strojně, sestavování nebo
vážení dávek pro určený způsob praní a typy praček.
3. Obsluha jednoduchých rozmnožovacích zařízení.
4. Doručování různých druhů zásilek.
5. Kontrola příchodu a odchodu zaměstnanců a dalších osob, příjezdů a odjezdů
vozidel, výdej klíčů.

2. skupina
1. Provádění komplexního těžkého úklidu po malířích s případným použitím různých
mechanizačních úklidových strojů nebo úklidu velkých ploch s použitím
samohybných mechanizmů.
2. Provádění odečtu energií v podnicích i domácnostech.
3. Provádění terénních úprav svahů a příkopů u silnic a cest včetně odstraňování
křovin a větví ručně.
4. Obsluha pobočkových telefonních ústředen.
5. Prodej vstupenek a propagačního materiálu na sportovní, kulturní nebo jiné
akce včetně vyúčtování.
6. Nabídka a prodej omezeného sortimentu nebo sortimentu s nižší náročností na
jeho znalost, například tisku, cenin, tabákových výrobků, mražených výrobků,
nápojů a suvenýrů ve stáncích i pochůzkovým prodejem.
7. Vybírání poplatků za výkon úzkého okruhu služeb.
8. Obsluha teplovodního nebo horkovodního kotle systému ústředního vytápění o
výkonu kotle do 5,8 MW nebo nízkotlakého parního kotle o jmenovitém výkonu do 8
t/h.
9. Obsluha čistírny odpadních vod včetně čištění odpadních jímek.
10. Provádění domovnických a školnických prací včetně drobné údržby.
11. Obsluha provozu parního kotle o jmenovitém nebo přepočteném výkonu do 60 t/h
nebo horkovodního kotle o jmenovitém nebo přepočteném výkonu do 35 MW.
12. Zajišťování ochrany objektů, zařízení, sbírek a podobně, zjišťování a
předběžné šetření krádeží a poškození, spolupráce s policií.
13. Provádění obchůzek a obsluha bezpečnostního systému včetně kamerového,
vyhodnocování a sledovaní snímání okolí budov, archivace nasnímaných záznamů.
14. Samostatná kvantitativní, případně kvalitativní přejímka zboží, výrobků,
materiálů a surovin, obsluha skladovacích mechanizmů s využitím výpočetní
techniky, kompletace pro odběratele a expedice.
15. Údržbářské práce elektro, strojního nebo stavebního charakteru, truhlářské,
lakýrnické, malířské, instalatérské a údržbářské práce včetně provedení méně
náročných oprav.
16. Napínání kožešinových výrobků.
17. Ozbrojený doprovod peněžních zásilek a cenin.

4. skupina
1. Čalounické opravy a renovace starožitností a uměleckých památkových předmětů.
2. Zhotovování modelů nebo individuálních zakázek kožešinových plášťů a palet.